ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2017 - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 17-3-2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με τις διατάξεις των άρθρων 313 και 327 του Ν.4412/2016, για την παροχή εργασιών-υπηρεσιών με τίτλο «Δαπάνες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων», συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και τριετής διάρκειας

glyphicons 30 notes 2  Περίληψη Διακήρυξης (PDF)
 
glyphicons 30 notes 2  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (PDF)
 
glyphicons 30 notes 2  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (DOC)
 
TOP