Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 6-7-2018 ώρα 12.00

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα, στις 26 του μηνός Απριλίου, του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) : 

glyphicons 30 notes 2   Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής
 
glyphicons 30 notes 2   Εισήγηση προς Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πρεσπών για την 4η γενική αναμόρφωση προ/σμού οικον. έτους 2018 του Δήμου Πρεσπών.
TOP