ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 20-9-2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΧ 1 /2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ <<ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ>>(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018-2019) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

Στα γραφεία  του Δήμου Πρεσπών, σήμερα 20/09/2018  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 9:00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 106/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Πρεσπών , προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1  προκήρυξης του  Δήμου Πρεσπών για το Παιδικό Σταθμό  του Δήμου Πρεσπών.

 

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε το Πρακτικό

TOP