Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 17-8-2021

Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς, (λόγω COVID 19) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στις 17-08-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010):

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση