ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών

PDF 5      Ανακοίνωση

 

WORD1  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου

TOP