ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2021. Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή οικονομικού φορέα για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια φωτοβολταϊκού σταθμού για την πράξη "Green Inter-e-Mobility"

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

PDF 5            ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

PDF 5            ΑΠΟΦΑΣΗ

 

PDF 5            ΜΕΛΕΤΗ

 

WORD1         ΤΕΥΔ 

 

WORD1         ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

WORD1         ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

WORD1         ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ