ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «Sustainable and almost zero-emission communities and the role of public buildings» με το ακρωνύμιο «nZECom»

PDF 5            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2021

 

PDF 5            Παράρτημα με Δικαιολογητικά και οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης

 

WORD1         Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου