ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/2021. Ο Δήμος Πρεσπών Διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή οικονομικού φορέα για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτιστικών» Τύπος Διαγωνισμού: Συνοπτικός

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7/2021

 

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/2021

 

PDF 5            Απόφαση: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής της προμήθειας

 

PDF 5            ΜΕΛΕΤΗ

 

WORD1         ΤΕΥΔ 

 

 WORD1         ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

PDF 5            Απαντήσεις επί ερωτημάτων

 

 

 

TOP