ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2021. Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων, για την προμήθεια «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού διαχείρισης δικτύων ύδρευσης της πράξης SMARTWATERSAVE»

Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων, για την προμήθεια «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού διαχείρισης δικτύων ύδρευσης της πράξης SMARTWATERSAVE», Συνολικού προϋπολογισμού εκατόν πέντε χιλιάδων ευρώ  (105.000,00 €) με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 

PDF 5        Περίληψη Διακήρυξης 2/2021

 

PDF 5        Διακήρυξη 2/2021

 

PDF 5        Έγκριση Οικονομικής Επιτροπής

 

WORD1        Πίνακες Συμμόρφωσης Διαγωνισμού

 

WORD1        ΤΕΥΔ

 

WORD1        Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

TOP