Μετάθεση κατά μια ώρα της έναρξης μαθημάτων στο Δήμο Πρεσπών την Πέμπτη 21-01-2016 και την Παρασκευή στις 22-01-2016

Με απόφαση του Δημάρχου Πρεσπών Παναγιώτη Πασχαλίδη (ΑΔΑ: ΩΜ9ΦΩΞ8-Φ0Ζ) μετατίθεται η έναρξη των μαθημάτων σε όλα τα σχολεία του Δήμου Πρεσπών την Πέμπτη 21-01-2016 και την Παρασκευή στις 22-01-2016 κατά μία ώρα λόγω παγετού. 

TOP