Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 20-8-2019

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 20 Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

PDF2  Διαβάστε την Πρόσκληση και τα Θέματα
 
PDF2  Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων 2020.
 
PDF2
Αποδοχή χρηματικής δωρεάς για την ανακαίνιση αίθουσας του Δήμου Πρεσπών μέσω του προγράμματος Poliprespa για μετατροπή σε αίθουσα τηλεδιάσκεψης
 
PDF2Αποδοχή χρηματικής δωρεάς για την ανακαίνιση της αίθουσας συσσιτίου του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γερμανού μέσω του προγράμματος Poliprespa