Απόφαση 302/2019 Ορισμός Αντιδημάρχων

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων στον Δήμο Πρεσπών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στους οριζόμενους για την δημοτική περίοδο από 01-09-2019 μέχρι 31-12-2020»..

PDF2  Διαβάστε την Απόφαση.