ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με τις διατάξεις των άρθρων 313 και 327 του Ν.4412/2016, για την παροχή εργασιών-υπηρεσιών με τίτλο «Δαπάνες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων», συνολικού προϋπολογισμού 50.742,30 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και τριάντα έξι μηνών διάρκειας.

 

PDF2  Διαβάστε την Διακήρυξη