Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την "Προμήθεια πολυμηχανήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού αποχιονισμού του Δήμου Πρεσπών"

Ο Δήμαρχος ΠΡΕΣΠΏΝ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια «Προμήθεια πολυμηχανήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού αποχιονισμού του Δήμου Πρεσπών» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, εκτιμώμενης αξίας 155.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% για τις ανάγκες του Δήμου ΠΡΕΣΠΏΝ.

 

PDF 4  Περίληψη Διακήρυξης
 
 
PDF 4  Διακήρυξη
 
 
PDF 4  Μελέτη
 
 
WORD1  Υπεύθυνη Δήλωση