Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 28/12/2020

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας γνωστοποιούμε ότι, στις 28 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄, συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά) λόγω COVID 19, το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Πρεσπών, σύμφωνα με την αριθμ. 163/2020 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση