Καθορισμός όρων διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Τουριστικού Ξενώνα στην Κοινότητα Ψαράδων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 17/2020 της τακτικής συνεδρίασης και κλεισμένων των θυρών (λόγω COVID 19, σύμφωνα με την αριθμ. 163/2020 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ.) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρεσπών στις 22 Δεκεμβρίου 2020.
ΑΡ. ΑΠ. : 85/2020 Περίληψη: «Καθορισμός όρων διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Τουριστικού Ξενώνα στην Κοινότητα Ψαράδων»

PDF 5   Διαβάστε το Απόσπασμα