Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 25-6-2021

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), στις 25 Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ συγκαλείται το δημοτικό συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς λόγω COVID 19, σύμφωνα με την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ., προκειμένου να λάβει αποφάσεις για το παρακάτω θέματα :

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση