Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 30-8-2021

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 46819/24-07-2021 (Β’ 3276), στις 30 Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ π.μ. συγκαλείτε το δημοτικό συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνική επικοινωνία), προκειμένου να λάβει αποφάσεις για το παρακάτω θέματα:

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
TOP