Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 18-10-2021

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής κεκλισμένων των θυρών λόγω COVID 19, σύμφωνα με την αριθ. 643/24-9-2021 νέα εγγύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. που θα διεξαχθεί στις 18/10/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010):

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
TOP