Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 1-11-2021

Καλείστε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, κεκλεισμένων των θυρών λόγω COVID 19, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 643/24/9/2021 νέα Εγγύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. που θα διεξαχθεί στις 1-11-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010):

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση