Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 21-12-2021

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), στις 21 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ συγκαλείτε το δημοτικό συμβούλιο σε τακτική μικτή συνεδρίαση δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών λόγω COVID 19, σύμφωνα με την αριθ. 643/24.9.2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ, προκειμένου να λάβει αποφάσεις για το παρακάτω θέματα:

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση