Διακοπή μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών, στις πάσης φύσεως σχολικές μονάδες της Π.Ε. Φλώρινας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 
Θέμα : Διακοπή μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών, στις πάσης φύσεως
σχολικές μονάδες της Π.Ε. Φλώρινας
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 περ.ΙΙ Η.5. του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87
Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων
και δημοτικών σχολείων» (ΦΕΚ 109 Α΄)
3. Τις εισηγήσεις των Δημάρχων της Π.Ε. Φλώρινας
4. Τις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, λόγω του
σεισμού της 9ης Ιανουαρίου 2022 και των δυσμενών καιρικών συνθηκών.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
Την διακοπή των μαθημάτων των πάσης φύσεως σχολικών μονάδων της Περιφερειακής
Ενότητας Φλώρινας από την Τετάρτη 12-01-2022 έως και την Παρασκευή 14-01-2022, λόγω
των έκτακτων συνθηκών που έχουν προκαλέσει στην Περιφερειακή Ενότητα ο σεισμός της 9ης
Ιανουαρίου 2022 και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΟΣΔΟΥ
 
 
PDF 5   ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ