Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου 14/3/2022

      Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), στις 14 Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ συγκαλείται στην αίθουσα συνεδριάσεων το δημοτικό συμβούλιο σε τακτική μεικτή συνεδρίαση δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών λόγω COVID 19, σύμφωνα με την αριθ. 643/24.9.2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ, προκειμένου να λάβει αποφάσεις για το παρακάτω θέματα:

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση