Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου 3/5/2022 ώρα 17.00

      Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 03 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00΄ σε ειδική συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών λόγω COVID 19, σύμφωνα με την αριθμ. 163/2020 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. προκειμένου να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω μοναδικό θέμα:

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση