Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 221 του ν. 4412/16 – Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ, για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»

Ο Δήμος Πρεσπών ανακοινώνει την Διενέργεια Κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, μέσω ΜΗΜΕΔ, για το έργο με στοιχεία :
Τίτλος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»
Συνολικού Προ/σμού: 3.467.741,93 € (χωρίς ΦΠΑ-μη επιλέξιμος).
Κριτήριο Ανάθεσης: Βάσει κόστους (χαμηλότερη τιμή)
Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας 6: «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» Κωδικό ΟΠΣ 5107695.
Η ηλεκτρονική κλήρωση για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή κληρώσεων του Δήμου, την Τρίτη 14-06-2022 και ώρα 12:30 μ.μ. μέσω του ΜΗΜΕΔ (της ιστοσελίδας https://mimed.ggde.gr/).
       
PDF 5   Διαβάστε την Ανακοίνωση
 
 
 
 
TOP