Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή 31/3/2023 ΩΡΑ 12,00

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 31 Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Άλλαγή δικτύων ύδρευσης στον Δήμο Πρεσπών

Υπογραφή σύμβασης αλλαγής δικτύων ύδρευσης στο Δήμο Πρεσπών

 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 17/3/2023 Παρασκευή ώρα 10,00 πμ

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα, του Δήμου Πρεσπών, στις 107/03/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010):

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗ 4.1.5. ΤΟΥ ΠΑΑ (σχέδια βελτίωσης)

PDF 5      Ευρεία δημοσιοποίηση ΠΔΜ ΜΕΤΡΟΥ 4-1-5.pdf
 
 
 
PDF 5      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (1).pdf
 
 
 
 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 7/3/2023 Τρίτη ώρα 13,00 πμ

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα, του Δήμου Πρεσπών, στις 07/03/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010):

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω απαραιτήτων τεχνικών εργασιών κατασκευών, την Κυριακή 19/2/2023 κατά το διάστημα 11.30 έως 15.00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στις Τοπικές Κοινότητες Αγίου Γερμανού και Λαιμού Πρεσπών.

  2023.02.19 Προγραμματισμένη Διακοπή Ηλεκτροδότησης

 

 

 
 
 
 

Μείωση – ειδική τιμολόγηση τελών ύδρευσης – αποχέτευσης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου Πρεσπών.

Μείωση – ειδική τιμολόγηση τελών ύδρευσης – αποχέτευσης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου Πρεσπών.

Ο Δήμος μας, δύναται να προβεί, όπως κάθε χρόνο, στην μείωση των τελών ύδρευσης-αποχέτευσης (183/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ΑΔΑ: ΩΟΝ3ΩΞ8-2ΙΖ) των οικονομικά αδύναμων, ΑΜΕΑ και πολύτεκνων μόνιμων κατοίκων του Δήμου Πρεσπών που είτε είναι δημότες Πρεσπών είτε διαμένουν μονίμως στον Δήμο Πρεσπών για τουλάχιστον 3 χρόνια, με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/06). Η μείωση αφορά τα τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης για την κύρια κατοικία και θα γίνει με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  1. 1.Ειδική αίτηση με τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και των μελλών του νοικοκυριού. (αναζητήστε την ειδική αίτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, www.prespes.gr)
  2. 2.Εκκαθαριστικό του φόρου εισοδήματος για όλες τις φορολογικές δηλώσεις των μελλών του νοικοκυριού που περιλαμβάνονται στην αίτηση.
  3. 3.Πρόσφατο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ για όλα τα μέλη του νοικοκυριού που περιλαμβάνονται στην αίτηση.
  4. 4.Για κατοίκους με αναπηρία και πολύτεκνους τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.
  • Για κατοίκους με αναπηρία: απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας ΕΦΚΑ, στην οποία προσδιορίζεται η αναπηρία του υποψηφίου, καθώς και το ποσοστό της αναπηρίας του.
  • Για πολύτεκνους: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση οικογένειας με τέσσερα παιδιά. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις του νόμου 860/79, πιστοποιητικό της Ανώτατης   Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).
  1. 5.Δήλωση εισοδήματος Ε1 (σε περίπτωση μονίμων κατοίκων που δεν είναι δημότες του Δήμου Πρεσπών, δηλώσεις εισοδήματος (Ε1) της προηγούμενης τριετίας).

*** Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ και θα πρέπει να προσκομίζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πρεσπών μέσα σε ένα μήνα από την ανάρτηση ή παραλαβή της παρούσας.

Επίσης θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρχή του κάθε έτους επικαιροποιημένα, προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος της τήρησης της ιδιότητας με βάση την οποία υφίσταται η μείωση των τελών.

***Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα λαμβάνουν πρωτόκολλο και δεν θα διεκπεραιώνονται.

*** η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται βάσει του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/29-8-2019), Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Χρ. Πασχαλίδης

  

 

PDF 5   Ανακοίνωση

 

PDF 5       WORD1    Αίτηση 

 
 
 
 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Τετάρτη 15/2/2023 ΩΡΑ 18,00

  Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 15 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 8/2/2023 Τετάρτη ώρα 11,00 πμ

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στις 08-02-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010):

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δευτέρα 30/1/2023 ΩΡΑ 11,00

    Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 30 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ σε ειδική δημόσια συνεδρίαση προκειμένου να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα :

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 
TOP