Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω απαραιτήτων τεχνικών εργασιών κατασκευών, την Κυριακή 19/2/2023 κατά το διάστημα 11.30 έως 15.00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στις Τοπικές Κοινότητες Αγίου Γερμανού και Λαιμού Πρεσπών.

  2023.02.19 Προγραμματισμένη Διακοπή Ηλεκτροδότησης

 

 

 
 
 
 

Μείωση – ειδική τιμολόγηση τελών ύδρευσης – αποχέτευσης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου Πρεσπών.

Μείωση – ειδική τιμολόγηση τελών ύδρευσης – αποχέτευσης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου Πρεσπών.

Ο Δήμος μας, δύναται να προβεί, όπως κάθε χρόνο, στην μείωση των τελών ύδρευσης-αποχέτευσης (183/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ΑΔΑ: ΩΟΝ3ΩΞ8-2ΙΖ) των οικονομικά αδύναμων, ΑΜΕΑ και πολύτεκνων μόνιμων κατοίκων του Δήμου Πρεσπών που είτε είναι δημότες Πρεσπών είτε διαμένουν μονίμως στον Δήμο Πρεσπών για τουλάχιστον 3 χρόνια, με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/06). Η μείωση αφορά τα τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης για την κύρια κατοικία και θα γίνει με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  1. 1.Ειδική αίτηση με τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και των μελλών του νοικοκυριού. (αναζητήστε την ειδική αίτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, www.prespes.gr)
  2. 2.Εκκαθαριστικό του φόρου εισοδήματος για όλες τις φορολογικές δηλώσεις των μελλών του νοικοκυριού που περιλαμβάνονται στην αίτηση.
  3. 3.Πρόσφατο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ για όλα τα μέλη του νοικοκυριού που περιλαμβάνονται στην αίτηση.
  4. 4.Για κατοίκους με αναπηρία και πολύτεκνους τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.
  • Για κατοίκους με αναπηρία: απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας ΕΦΚΑ, στην οποία προσδιορίζεται η αναπηρία του υποψηφίου, καθώς και το ποσοστό της αναπηρίας του.
  • Για πολύτεκνους: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση οικογένειας με τέσσερα παιδιά. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις του νόμου 860/79, πιστοποιητικό της Ανώτατης   Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).
  1. 5.Δήλωση εισοδήματος Ε1 (σε περίπτωση μονίμων κατοίκων που δεν είναι δημότες του Δήμου Πρεσπών, δηλώσεις εισοδήματος (Ε1) της προηγούμενης τριετίας).

*** Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ και θα πρέπει να προσκομίζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πρεσπών μέσα σε ένα μήνα από την ανάρτηση ή παραλαβή της παρούσας.

Επίσης θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρχή του κάθε έτους επικαιροποιημένα, προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος της τήρησης της ιδιότητας με βάση την οποία υφίσταται η μείωση των τελών.

***Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα λαμβάνουν πρωτόκολλο και δεν θα διεκπεραιώνονται.

*** η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται βάσει του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/29-8-2019), Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Χρ. Πασχαλίδης

  

 

PDF 5   Ανακοίνωση

 

PDF 5       WORD1    Αίτηση 

 
 
 
 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Τετάρτη 15/2/2023 ΩΡΑ 18,00

  Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 15 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 8/2/2023 Τετάρτη ώρα 11,00 πμ

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στις 08-02-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010):

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δευτέρα 30/1/2023 ΩΡΑ 11,00

    Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 30 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ σε ειδική δημόσια συνεδρίαση προκειμένου να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα :

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 25-1-2023

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα, του Δήμου Πρεσπών, στις 25/01/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010):

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διαχείρηση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων

Ο Δήμος Πρεσπών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εργασίας «περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη και φροντίδα ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων» στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Πρεσπών προκειμένου να αντιμετωπιστεί και επιλυθεί το χρόνιο πρόβλημα των ανεπιτήρητων ζώων και ιδιαίτερα των βοοειδών ελευθέρας βοσκής. 

Ο Δήμος Πρεσπών αφενός δεν διαθέτει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και υποδομές για να προβεί με ίδια μέσα στην περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων και αφετέρου δεν διαθέτει ούτε μπορεί να προσλάβει το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό (όπως ο νόμος ορίζει) θα πρέπει να ανατεθεί η υπηρεσία περισυλλογής και σταυλισμού των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων σε ιδιώτη.

Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με διαπραγμάτευση και με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν άδεια λειτουργίας σταυλικής εγκατάστασης και εμπειρία στην περισυλλογή και φροντίδα παραγωγικών ζώων.

Ο ανάδοχος θα αμείβεται με ένα ποσό για κάθε ζώο που συλλέγεται και μεταφέρεται στην εγκατάστασή του, και με ημερήσια αμοιβή για κάθε ημέρα φύλαξης και φροντίδας του ανεπιτήρητου ζώου. Θα αμείβεται επίσης για κάθε ζώο που θα μεταφέρεται στο σφαγείο.

Μετά την παρέλευση των δέκα ημερών πού προβλέπονται σύμφωνα με την νομοθεσία και εφόσον δεν εμφανιστεί ο ιδιοκτήτης των ζώων, αυτά θα οδηγούνται στο σφαγείο και τα προϊόντα της σφαγής θα εκποιούνται ή θα διατίθενται στους άπορους του Δήμου.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες αυτές μέχρι την  20/01/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΦΙΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Μπορεί να είναι εικόνα 6 άτομα, άτομα που κάθονται, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος

 

 Μπορεί να είναι εικόνα 6 άτομα, άτομα που στέκονται, άτομα που κάθονται και εσωτερικός χώρος

Ευχές από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ του Δήμου Πρεσπών

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ του Δήμου Πρεσπών σας εύχονται

Καλά Χριστούγεννα!

Ο Νέος Χρόνος να είναι ευλογημένος και να φέρει σε εσάς και σε όλο τον κόσμο υγεία, αγάπη και ειρήνη!

Καλές γιορτές!

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Δήμου Πρεσπών

Γεωργίου – Νόνας Φώτης

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σ.Φ.Η.Ο. ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

PDF 5   Διαβάστε το Απολογιστικό Δελτίο

 
 
 
 
TOP