Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 13/12/2022 Τρίτη ώρα 11,30 πμ

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στις 13-12-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010):

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου Παρασκευή 9/12/2022 ΩΡΑ 12,00

    Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 09 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Σας προσκαλούμε στο Γεωργοκτηνοτροφικό Συνέδριο που διοργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη (ΖΕΠ) την Πέμπτη 8-12-2022 και στο Βελβεντό (Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού )την Παρασκευή 9-12-2022.

1 

 

2

 
 
 

Απογραφή στρατεύσιμων που γεννήθηκαν το έτος 2005

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απογραφή στρατεύσιμων που γεννήθηκαν το έτος 2005

Ανακοινώνεται ότι από 2 Ιανουαρίου 2023 μέχρι και 31 Μαρτίου 2023 καλούνται όλοι οι άρρενες στρατεύσιμοι, που γεννήθηκαν το έτος 2005 (κλάση 2026), προκειμένου να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής.

Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος http://www.stratologia.gr με κωδικούς taxisnet, είτε σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα-Παρασκευή από 08:00-14:00), είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), είτε σε αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή για όσους διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό.

Οι στρατεύσιμοι θα πρέπει κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής να γνωρίζουν τα μητρώα αρρένων στα οποία είναι γραμμένοι και να υποβάλλουν απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα):

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου.
  • Δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
  • Δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης(ΑΜΚΑ) ή Βεβαίωση ΑΜΚΑ ( μέσω του www.amka.gr).
  • Γνωστοποίηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail).

Όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

Αποδεικτικό κατάθεσης δεν θα εκδίδεται από τις Σ.Υ., τα ΚΕΠ ή τις προξενικές αρχές. Οι στρατεύσιμοι θα μπορούν να το εκτυπώνουν από την ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος http://www.stratologia.gr

Σε περίπτωση μη υποβολής του παραπάνω Δελτίου Απογραφής, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από το Νόμο περί Στρατολογίας των Ελλήνων διοικητικές κυρώσεις (πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις).

Σχετικές οδηγίες για τη διαδικασία κατάθεσης Δελτίου Απογραφής είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος http://www.stratologia.gr

Πρόσκληση τελικής εκδήλωσης έργου Net-Metering

­
­
­
­
­
­
­
­

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

­
­
­

Ο Δήμος Πρεσπών έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στην τελική εκδήλωση του έργου NET METERING που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού με σεβασμό στην βιοποικιλότητα και την χρήση ΑΠΕ σε δημοτικές εγκαταστάσεις (Αντλιοστάσια).

Τίτλος του έργου:

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED

Εταίροι του έργου

Δήμος Πρεσπών (Ελλάδα)

Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών (Ελλάδα)

Δήμος Kolonje (Αλβανία)

Δήμος Pustec (Αλβανία)

­
­

Πρόσκληση και Πρόγραμμα τελικής εκδήλωσης έργου Net-Metering

­
­
­
­
­
­
­
­

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ NET METERING

­
­
­

Ο Δήμος Πρεσπών, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο NET METERING, σας προσκαλεί στην Τελική Εκδήλωση του έργου, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022 (ώρες: 9:45 - 14:00*), στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων “Λάζαρος Ναλπαντίδης” στο Δημαρχείο Πρεσπών, στο Λαιμό.

Βασικός σκοπός της Εκδήλωσης, με την οποία ουσιαστικά ολοκληρώνεται το έργο NET METERING, θα είναι η παρουσίαση των δράσεων, αποτελεσμάτων και ωφελειών του έργου και της μεθόδου του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) στον Δημόσιο τομέα ενώ επίσης θα παρουσιαστεί ο σχεδιασμός του Δήμου Πρεσπών για την ενέργεια και το κλίμα καθώς και καινοτόμες λύσεις σχετικά με την ενεργειακή εξοικονόμηση από επιστήμονες και εκπροσώπους εταιριών του χώρου. Τέλος, στο πλαίσιο της Εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν επιτόπιες επισκέψεις για την παρουσίαση από κοντά κάποιων από τα πιλοτικά έργα του Δήμου Πρεσπών (κατασκευή και λειτουργία 2 Φωτοβολταϊκών Σταθμών με τη μέθοδο του ενεργειακού συμψηφισμού σε αντλιοστάσια του Δήμου στους Ψαράδες και στο Πλατύ, αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με φωτιστικά LED).

Το έργο με ακρωνύμιο NET METERING και πλήρη τίτλο: “Ενσωμάτωση Φωτοβολταϊκών Σταθμών για Ιδιοκατανάλωση με τη Μέθοδο του Ενεργειακού Συμψηφισμού σε Δημοτικά Κτίρια/Εγκαταστάσεις Αντλιοστασίων και Ενεργειακή Αναβάθμιση Οδοφωτισμού & Δημοτικών Υποδομών μέσω Αντικατάστασης Συμβατικών Λαμπτήρων με φωτιστικά LED”, έχει ως βασικούς στόχους την εξοικονόμηση ενέργειας, την αυτοπαραγωγή με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του δημόσιου φωτισμού στο περιβάλλον. Κατασκευάστηκαν πιλοτικές εγκαταστάσεις και στις δύο συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα και Αλβανία).

Το έργο NET METERING συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020.

­
­
­
­
­
­
­
­

Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου Δευτέρα 21/11/2022 ΩΡΑ 11,00

    Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 21 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ σε 2η Επαναληπτική (τρίτη συνεδρίαση λόγω μη απαρτίας) τακτική συνεδρίαση προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου Τρίτη 22/11/2022 ΩΡΑ 12,00

    Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 22 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ σε ειδική δημόσια επαναληπτική συνεδρίαση (2η συνεδρίαση λόγω μη απαρτίας) προκειμένου να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω μοναδικό θέμα :

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου 18/11/2022 ΩΡΑ 11,00

    Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 18 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄ σε τακτική συνεδρίαση προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου 18/11/2022 ΩΡΑ 12,00

    Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 18 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄ σε τακτική συνεδρίαση προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 
TOP