Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Διαδραστικές εφαρμογές και συνέδριο της πράξης HOLY WATER»

     Ο Δήμαρχος Πρεσπών προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Διαδραστικές εφαρμογές και συνέδριο της πράξης HOLY WATER»


     Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 126.300,00 €, με τη δαπάνη των εργασιών: 101.854,93 € και τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%): 24.445,17 €.


     Το έργο χρηματοδοτείται: από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020, που χρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α: 10.6142.18 του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου.


      ΣΑΕΠ 405/6 με Κ.Ε.: 2019ΕΠ40560005.

 

PDF 4  Περίληψη Διακήρυξης
 
 
PDF 4  Διακήρυξη
 
 
PDF 4  Μελέτη
 
 
PDF 4  Απόφαση
 
 
PDF 4  Υποδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
 
 
WORD1  Υπεύθυνη Δήλωση
TOP