ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2021. Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια : «Εξοπλισμός διαδραστικού επισκέψιμου χώρου της πράξης HOLY WATER»

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2021 

 

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2021

 

PDF 5            Περίληψη: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής της προμήθειας

 

PDF 5            ΜΕΛΕΤΗ

 

PDF 5            ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 3-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

WORD1         ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

WORD1         ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

WORD1         ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ