ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2021 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «Διαδραστικές εφαρμογές και συνέδριο της πράξης HOLY WATER»

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2021

 

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2021

 

PDF 5            Απόφαση: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής της προμήθειας

 

PDF 5            ΜΕΛΕΤΗ

 

WORD1         ΤΕΥΔ