ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2021. Ανοικτή Διαδικασία άνω των ορίων μέσω του Εθ. Συστήμ. Ηλεκτρ. Δημοσ. Συμβ.(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια: «Προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου & Παιδικού Σταθμού Λαιμού"

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 10/2021

 

PDF 5            ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2021

 

PDF 5            ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2021

 

WORD1         Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

WORD1         Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς 

 

WORD1         Δηλώσεις Συμμόρφωσης