Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Πρεσπών, η σύμβαση με τίτλο: «Προμήθεια δύο καινούριων διπλοκάμπινων (double cab) ημιφορτηγών οχημάτων τύπου pickup 4X4», στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί ο Δήμος Πρεσπών για την ανάπτυξη μιας πλήρης δέσμης κοινωνικών υποδομών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Λαιμός Πρεσπών, 10-05- 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Πρεσπών, η σύμβαση με τίτλο: «Προμήθεια δύο καινούριων διπλοκάμπινων (double cab) ημιφορτηγών οχημάτων τύπου pickup 4X4», στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί ο Δήμος Πρεσπών για την ανάπτυξη μιας πλήρης δέσμης κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών που στηρίζουν και στηρίζονται στην κοινωνία των Πρεσπών.

Η προμήθεια του ενός από τα δύο οχήματα, που θα παραδοθεί στο Δήμο εντός των επόμενων ημερών, χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου LESS WASTE II του Προγράμματος Interreg IPA CBC GreeceRepublic of North Macedonia 2014-2020.

Το όχημα αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πιλοτικής δράσης του έργου LESS WASTE II που θα υλοποιηθεί με σκοπό τη μείωση της σπατάλης τροφίμων στις επιχειρήσεις εστίασης του Δήμου Πρεσπών, με την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος συλλογής, επεξεργασίας και διανομής μερίδων φαγητού σε δικαιούχους κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου.

Ο ΔΗμαρχος Πρεσπών

ΠαναγιΩτης ΠασχαλΙδης

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1

 

PDF 5       Διαβάστε το Δελτίο Τύπου