ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2020 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ (DOUBLE CAB) HMIΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ PICKUP 4X4»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2020
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ (DOUBLE CAB)
HMIΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ PICKUP 4X4»
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 68.480,00€
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: GREENPOINT – MOB: 35.000,00€ & LESS WASTE II : 33.480,00€
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ :

PDF2  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ
 
 
PDF2  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ
 
 
PDF2  ΜΕΛΕΤΗ 4Χ4_9-4-2020
 
 
WORD1  ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 
 
WORD1  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 
 
WORD1  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
 
 
 
TOP