Προκηρύχτηκε ο

Ανοικτός Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων με τίτλο : «Αναβάθμιση υφιστάμενων αντλιοστασίων πόσιμου νερού Δήμου Πρεσπών», με  ποσό  348.514,40 € με ΦΠΑ και χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

 

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5/2023

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2023

PDF 5            Απόφαση 4/2023 Ο.Ε. έγκριση όρων και επιτροπή

PDF 5            Μελέτη

PDF 5           (ΕΕΕΣ) / (ΤΕΥΔ)

 WORD1          Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

XML          espd-request-v2.xml

 

 

Ο Δήμαρχος Πρεσπών

Διακηρύσσει

ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:

«Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Μικρολίμνης – Καρυών Δήμου Πρεσπών»

Εκτιμώμενης αξίας 515.282,99 Ευρώ

(Τα τιμολόγια του Αναδόχου δεν βαρύνονται με ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 39α του Ν. 2859/2000 (κώδικας ΦΠΑ))

CPV: 45252127-4 (Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων)

 

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2023

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2023

PDF 5            Απόφαση 25/2023 Ο.Ε. έγκριση όρων και επιτροπή

PDF 5            Τεχνική Περιγραφή 

PDF 5            Τεχνικές Προδιαγραφές

PDF 5            Προϋπολογισμός

PDF 5            Τιμολόγιο Μελέτης

PDF 5            Απολογιστικά ΑΕΚΚ

PDF 5            Μεταφορές

PDF 5            Συνοπτική Προμέτρηση

PDF 5            ΣΑΥ 

PDF 5            ΕΣΥ Ν 4782-2021 λύματα

PDF 5            ΦΑΥ

PDF 5            ΕΕΕΣ - ΤΕΥΔ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια διαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού», με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη 69/2022 προμήθειας.

Η προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 120.967,74 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και 150.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).

 

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2023

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2023

PDF 5            ΑΡ.ΑΠ.21-2023 Ο.Ε._όροι διαγωνισμού

PDF 5            Μελέτη Φορτηγού 

PDF 5            ΕΕΕΣ - ΤΕΥΔ

 

Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο: «Βελτίωση και εξοπλισμός Πατουλιδείου Αθλητικού Κέντρου Δήμου Πρεσπών Β΄ Φάση» για τις ανάγκες του Δήμου Πρεσπών και η οποία χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και βαρύνει τον Κ.Α. 64.7336.03 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Πρεσπών - ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010) συνολικού προϋπολογισμού εκατό πέντε χιλιάδων ευρώ (105.000,00€) με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 

 

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2022

 

PDF 5            Απόφαση Ο.Ε. 142-2022 έγκριση όρων και επιτροπή

 

PDF 5            Μελέτη

 

PDF 5            ΕΕΕΣ - ΤΕΥΔ

 

«Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»»

 

PDF 5       Διαβάστε την απόφαση Μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών

 

 

Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα της Δημοπρασίας

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΑΡΘΡΟΥ 22 Ν.4412/16) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»

 

1.  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2.  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3.  ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ

4.  ΤΕΥΔ

 


Δημοσίευση μελέτης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»

 

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 70 παρ.4 του Ν.4412/2016, ο Δήμος ΠΡΕΣΠΩΝ δημοσιοποιεί την τεχνική έκθεση και τον προϋπολογισμό του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ», προϋπολογισμού  3.467.741,93  € (χωρίς ΦΠΑ-μη επιλέξιμος).

Το έργο χρηματοδοτείται από το : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας 6: «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» Κωδικό ΟΠΣ 5107695.

Δείτε αναλυτικότερα:

 

 

 1.   ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

 2.   ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 3.   ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

 4.   ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

 5.   ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

 6.   ΤΕΥΧΟΣ Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ.

 7.   ΤΕΥΧΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 8.   ΕΣΥ Ν 4782-2021 ύδρευση

 


ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΕ ZIP ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ.

Ακολούθως Αποσυμπιέστε τα για να μπορέσετε να τα διαβάσετε. 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΑΡΘΡΟΥ 22 Ν.4412/16) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»

 

1.  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2.  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3.  ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ

4.  ΤΕΥΔ

 


Δημοσίευση μελέτης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»

 

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 70 παρ.4 του Ν.4412/2016, ο Δήμος ΠΡΕΣΠΩΝ δημοσιοποιεί την τεχνική έκθεση και τον προϋπολογισμό του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ», προϋπολογισμού  3.467.741,93  € (χωρίς ΦΠΑ-μη επιλέξιμος).

Το έργο χρηματοδοτείται από το : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας 6: «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» Κωδικό ΟΠΣ 5107695.

Δείτε αναλυτικότερα:

 

 

 1.   ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

 2.   ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 3.   ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

 4.   ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

 5.   ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

 6.   ΤΕΥΧΟΣ Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ.

 7.   ΤΕΥΧΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 8.   ΕΣΥ Ν 4782-2021 ύδρευση

 


ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΕ ZIP ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ.

Ακολούθως Αποσυμπιέστε τα για να μπορέσετε να τα διαβάσετε. 

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ, (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ», με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη προμήθειας.

Η προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 87.096,77 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και 108.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).

 

 

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2022

 

PDF 5            Απόφαση Ο.Ε. 54-2022 έγκριση όρων και επιτροπή

 

PDF 5            Μελέτη

 

PDF 5            ΕΕΕΣ - ΤΕΥΔ

 

Δημοσίευση μελέτης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»

 

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 70 παρ.4 του Ν.4412/2016, ο Δήμος ΠΡΕΣΠΩΝ δημοσιοποιεί την τεχνική έκθεση και τον προϋπολογισμό του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ», προϋπολογισμού  3.467.741,93  € (χωρίς ΦΠΑ-μη επιλέξιμος).

Το έργο χρηματοδοτείται από το : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας 6: «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» Κωδικό ΟΠΣ 5107695.

Δείτε αναλυτικότερα:

 

 

 1.   ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

 2.   ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 3.   ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

 4.   ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

 5.   ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

 6.   ΤΕΥΧΟΣ Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ.

 7.   ΤΕΥΧΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 8.   ΕΣΥ Ν 4782-2021 ύδρευση

 


ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΕ ZIP ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ.

Ακολούθως Αποσυμπιέστε τα για να μπορέσετε να τα διαβάσετε. 

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2022

 

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2022

 

PDF 5            Απόφαση ΑΡ.ΑΠ.11-2022 Ο.Ε. έγκριση όρων και επιτροπής

 

PDF 5            Μελέτη

 

PDF 5            ΕΕΕΣ - ΤΕΥΔ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2022. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια με τίτλο: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β' ΒΆΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ » 

 

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5/2022

 

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2022

 

PDF 5            Απόφαση ΑΡ.ΑΠ.52-2022 Ο.Ε. έγκριση όρων και επιτροπής διαγωνισμού καυσίμων 5-2022

 

PDF 5            Μελέτη

 

PDF 5            ΕΕΕΣ - ΤΕΥΔ

 

WORD1         Οικονομική Προσφορά

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12/2021

 

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2021

 

PDF 5            Απόφαση 194-2021 Ο.Ε._Οροι διακηρυξης 12-2021

 

PDF 5            Μελέτη

 

PDF 5            ΕΕΕΣ - ΤΕΥΔ

 

WORD1         Οικονομική Προσφορά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

 

 1.   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 2.   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

 3.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 4.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 5.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 6.   Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ.

 7.   ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

 8.   ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

 9.   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

10.  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

11.   ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

12.   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ ΜΕ ΕΤΕΠ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

13.   ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

14.   ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ

15.   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

16.   ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η-Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

17.  ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΗΣ  

18   ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ CONTROL ROOM

19.  ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

20.  ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

21.  ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

22.  ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

23.  ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

24.  ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

24.  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

 

ΣΧΕΔΙΑ

 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52

 


ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΕ ZIP ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ.

PDF 5            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2021

 

PDF 5            Παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης

 

WORD1         Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου 

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8/2021

 

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2021

 

PDF 5            Απόφαση: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής της προμήθειας

 

PDF 5            ΜΕΛΕΤΗ

 

WORD1         ΤΕΥΔ 

 

 WORD1         ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2021 

 

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2021

 

PDF 5            Απόφαση: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής της προμήθειας

 

PDF 5            ΜΕΛΕΤΗ

 

WORD1         ΤΕΥΔ 

 

 

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2021

 

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2021

 

PDF 5            ΜΕΛΕΤΗ

 

WORD1         ΤΕΥΔ 

 

WORD1         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

TOP