ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & λιπαντικών» έτους 2021

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2021

 

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2021

 

PDF 5            ΜΕΛΕΤΗ

 

WORD1         ΤΕΥΔ 

 

WORD1         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ