ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2021. Ο ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια «Προμήθεια και και μεταφορά θραυστού υλικού λατομείου»

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8/2021

 

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2021

 

PDF 5            Απόφαση: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής της προμήθειας

 

PDF 5            ΜΕΛΕΤΗ

 

WORD1         ΤΕΥΔ 

 

 WORD1         ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ