ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

PDF 5            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2021

 

PDF 5            Παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης

 

WORD1         Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου