ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2021. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια διαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού 4Χ4 με εξοπλισμό»

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12/2021

 

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2021

 

PDF 5            Απόφαση 194-2021 Ο.Ε._Οροι διακηρυξης 12-2021

 

PDF 5            Μελέτη

 

PDF 5            ΕΕΕΣ - ΤΕΥΔ

 

WORD1         Οικονομική Προσφορά