ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια με τίτλο: "Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος (4x4) βιοαποδομήσιμων τύπου πρέσας χωρητικότητας 8m3"

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2022

 

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2022

 

PDF 5            Απόφαση ΑΡ.ΑΠ.11-2022 Ο.Ε. έγκριση όρων και επιτροπής

 

PDF 5            Μελέτη

 

PDF 5            ΕΕΕΣ - ΤΕΥΔ