ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2023 Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Μικρολίμνης – Καρυών Δήμου Πρεσπών»

Ο Δήμαρχος Πρεσπών

Διακηρύσσει

ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:

«Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Μικρολίμνης – Καρυών Δήμου Πρεσπών»

Εκτιμώμενης αξίας 515.282,99 Ευρώ

(Τα τιμολόγια του Αναδόχου δεν βαρύνονται με ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 39α του Ν. 2859/2000 (κώδικας ΦΠΑ))

CPV: 45252127-4 (Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων)

 

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2023

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2023

PDF 5            Απόφαση 25/2023 Ο.Ε. έγκριση όρων και επιτροπή

PDF 5            Τεχνική Περιγραφή 

PDF 5            Τεχνικές Προδιαγραφές

PDF 5            Προϋπολογισμός

PDF 5            Τιμολόγιο Μελέτης

PDF 5            Απολογιστικά ΑΕΚΚ

PDF 5            Μεταφορές

PDF 5            Συνοπτική Προμέτρηση

PDF 5            ΣΑΥ 

PDF 5            ΕΣΥ Ν 4782-2021 λύματα

PDF 5            ΦΑΥ

PDF 5            ΕΕΕΣ - ΤΕΥΔ

 

TOP