11/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια με τίτλο: «Αναβάθμιση υφιστάμενων αντλιοστασίων πόσιμου νερού Δήμου Πρεσπών»

11/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για την προμήθεια με τίτλο:
«Αναβάθμιση υφιστάμενων αντλιοστασίων πόσιμου νερού Δήμου Πρεσπών»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια «Αναβάθμιση υφιστάμενων αντλιοστασίων πόσιμου νερού Δήμου Πρεσπών» (CPV: 43136000-5 (Εξοπλισμός γεώτρησης βάθους), 31211100-9 (Ηλεκτρικοί πίνακες), 43327000-1 (Προκατασκευασμένος εξοπλισμός), 45262422-5 (Εργασίες υποβρύχιων γεωτρήσεων), 44313100-8 (Δικτυωτό σύρμα περίφραξης)), για τις ανάγκες του Δήμου Πρεσπών και η οποία χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων σαράντα οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (348.514,40€) με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό θα πρέπει , επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των προδιαγραφών-ειδών της 39/2021 τεχνικής μελέτης. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων προδιαγραφών-ειδών της 39/2021 τεχνικής μελέτης επιφέρει αυτόματα την απόρριψη ολόκληρης της προσφοράς. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 04- 09-2023 και ώρα : 2:00 μ.μ.
Καταληκτική Ημερομ. υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 20-09-2023 και ώρα : 2:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 27-09-2023 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

 

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11/2023

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2023

PDF 5            Απόφαση 86/2023 Ο.Ε. έγκριση όρων και επιτροπή

PDF 5            Μελέτη 39/2021 

PDF 5            ΕΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

PDF 5            ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

PDF 5            ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

PDF 5            Ενημέρωση ΟΦ για ζητήματα Ορθής Υποβολής Προσφοράς

WORD1      ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

TOP