ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΟΧ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2/ 2019 (Πρόσληψη για κάλυψη αναγκών δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Δήμου Πρεσπών)

Ο Δήμος Πρεσπών ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2019-2020) στο Δήμο Πρεσπών, για την εξής ειδικότητα, με αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίoδο.

 

PDF2  Διαβάστε την Περίληψη SOX2/2019

 

PDF2  Διαβάστε την Ανακοίνωση SOX2/2019

TOP