Ενημέρωση για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων στο Δήμο Πρεσπών

Ενημερωτικές Συναντήσεις για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων στο Δήμο Πρεσπών

Στα πλαίσια του έργου «Βιώσιμες και σχεδόν Μηδενικών Εκπομπών Κοινότητες και ο ρόλος των Δημόσιων Κτιρίων/ Sustainable and almost zero-emission communities and the role of public buildings» με ακρωνύμιο «nZECom», ο Δήμος Πρεσπών, διοργανώνει 2 ενημερωτικές συναντήσεις για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου σχετικά με τις δράσεις του έργου και ιδίως με την ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιριακού αποθέματος των Πρεσπών, καθώς και τις απόψεις των κατοίκων γύρω από τις ενεργειακές ανάγκες τους. 

Στα πλαίσια το έργου έγινε η μετατροπή των κτιρίων του παιδικού σταθμού Πρεσπών και του Δημαρχείου Πρεσπών σε κτίρια μηδενικών εκπομπών με την ενεργειακή τους αναβάθμιση (εγκατάσταση μόνωσης στο κέλυφος και τη στέγη και συστήματος ενεργειακής διαχείρισης) την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για τον εξηλεκτρισμό των αναγκών θέρμανσης και φωτοβολταϊκών σταθμών για την παραγωγή της απαιτούμενης ενέργειας.

Στις συναντήσεις θα παρουσιαστούν και τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη με προσωπικές συνεντεύξεις και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου κατά την περίοδο 30/6/2021 – 29/9/2021. 

Κρυσταλλοπηγή 03/04/2023, 11:00 – 13:00, στο ξενοδοχείο Κρυστάλ

Λαιμός Πρεσπών 05/04/2023, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Λάζαρος Ναλπαντίδης» του Δήμου Πρεσπών 

Εταίροι του έργου είναι:

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (επικεφαλής εταίρος)
 • Δήμος Devol (Αλβανίας)
 • Δήμος Νεστορίου
 • Δήμος Πρεσπών

Το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα INTERREG-IPA CBC Ελλάδα Αλβανία 2014-2020 (κωδικός ΟΠΣ 5042958) και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών. 

Διαγωνισμός για την κατασκευή του ΕΕΛ Μικρολίμνης Καρυών

Δημοπράτηση Κατασκευής ΕΕΛ Μικρολίμνης Καρυών του Δήμου Πρεσπών 

Προκηρύχτηκε ο διαγωνισμός ύψους 515.282,99 € για την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων των κοινοτήτων Μικρολίμνης και Καρυών του Δήμου Πρεσπών

Ένα σημαντικό έργο περιβαλλοντικής υποδομής, η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Μικρολίμνης - Καρυών, που θα καλύπτει τις κοινότητες αυτές δημοπρατείται από την Δήμο Πρεσπών, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας).

Ο διαγωνισμός για το έργο με προυπολογισμένο κόστος 515.282,99 € (χωρίς ΦΠΑ) που έχει αναρτηθεί στο σύστημα ηλεκτρονικών διαγωνισμών του ΕΣΗΔΗΣ, έχει προθεσμία υποβολής προσφορών την 18η Απριλίου 2023.

Η εγκατάσταση αποτελείται από καταθλιπτικούς αγωγούς που μεταφέρουν τα λύματα από τους οικισμούς στην ΕΕΛ και την κυρίως εγκατάσταση επεξεργασίας που βασίζεται σε φυσικές διεργασίες για την απεξεργασία των λυμάτων και περιλαμβάνει, αναερόβια δεξαμενή επεξεργασίας, μεγάλη επαμφοτερίζουσα λίμνη, δύο λίμνες σταθεροποίησης καθώς και τεχνητούς υγρότοπους με καλάμια που εξασφαλίζουν την πλήρη επεξεργασία των λυμάτων των οικισμών πριν διοχετευτούν στον φυσικό αποδέκτη που έχει οριστεί το ρέμα της Μικρολίμνης και τελικά η λίμνη Μικρή Πρέσπα.Το έργο, που μελετήθηκε από το ΕΘΙΑΓΕ,  είναι απολύτως συμβατό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και θα συμβάλλει στη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του υδατικού οικοσυστήματος της περιοχής και ιδιαίτερα του Καρυώτικου ρέματος και της λίμνης Μικρή Πρέσπα.

Πρόκειται για την τέταρτη εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού στον Δήμο Πρεσπών που εξασφαλίζει ότι τα λύματα των τριών οικισμών (Μικρολίμνης, Καρυών και Οξυάς) που σήμερα πέφτουν ανεπεξέργαστα στην Μικρή Πρέσπα, οικότοπο διεθνούς σημασίας που εντάσεται στην σύμβαση RAMSAR και αποτελεί το επίκεντρο του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών.

Ο Δήμος Πρεσπών έχει αξιόλογη εμπειρία λειτουργίας παρομοίων εγκαταστάσεων στον Λαιμό και τον Λευκώνα που αξιοποιούν αποκλειστικά τεχνητούς υγρότοπους. Οι εγκαταστάσεις που βασίζονται σε φυσικές διεργασίες όπως η συγκεκριμένη ΕΕΛ έχουν το πλεονέκτημα του χαμηλού κόστους λειτουργίας και της μεγάλης αξιοπιστίας έναντι αστοχιών ή βλαβών.Το έργο οδηγεί το ποσοστό επεξεργασίας στα λύματα της λεκάνης των Πρεσπών σε 74,5% και στο σύνολο του Δήμου σε 70,7%. Ο Δήμος Πρεσπών έχει συντάξει φάκελο ωρίμανσης για τη εκπόνηση μελέτης αποχετευτικού δικτύου και ΕΕΛ για τις κοινότητες Ψαράδων και Αγίου Αχιλλείου ύψους 364.000€ ενώ έχει εντάξει την προμήθεια συστημάτων COMPACT για την επεξεργασία λυμάτων των οικισμών του Βροντερού, Κώτα και Βατοχωρίου στον Ειδικό Αναπτυξιακό Πόρο. Στόχος του Δήμου Πρεσπών είναι στο τέλος της επόμενης προγραμματικής περιόδου το σύνολο των λυμάτων του Δήμου να τυγχάνουν κατάλληλης επεξεργασίας. 

Ενημερωτικές Συναντήσεις για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων στο Δήμο Πρεσπών

 

 

INTERREG IPA CPC nZECom

 

Ενημερωτικές Συναντήσεις για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων στο Δήμο Πρεσπών

Στα πλαίσια του έργου «Βιώσιμες και σχεδόν Μηδενικών Εκπομπών Κοινότητες και ο ρόλος των Δημόσιων Κτιρίων/ Sustainable and almost zero-emission communities and the role of public buildings» με ακρωνύμιο «nZECom», Ο Δήμος Πρεσπών, διοργανώνει 2 ενημερωτικές συναντήσεις για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου σχετικά με τις δράσεις του έργου και ιδίως με την ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιριακού αποθέματος των Πρεσπών, καθώς και τις απόψεις των κατοίκων γύρω από τις ενεργειακές ανάγκες τους.

Στα πλαίσια το έργου έγινε η μετατροπή των κτιρίων του παιδικού σταθμού Πρεσπών και του Δημαρχείου Πρεσπών σε κτίρια μηδενικών εκπομπών με την ενεργειακή τους αναβάθμιση (εγκατάσταση μόνωσης στο κέλυφος και τη στέγη και συστήματος ενεργειακής διαχείρισης) την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για τον εξηλεκτρισμό των αναγκών θέρμανσης και φωτοβολταϊκών σταθμών για την παραγωγή της απαιτούμενης ενέργειας.

Στις συναντήσεις θα παρουσιαστούν και τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη με προσωπικές συνεντεύξεις και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου κατά την περίοδο 30/6/2021 – 29/9/2021.

Κρυσταλλοπηγή 03/04/2023, 11:00 – 13:00, στο ξενοδοχείο Κρυστάλ

Λαιμός Πρεσπών 05/04/2023, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Λάζαρος Ναλπαντίδης» του Δήμου Πρεσπών

            Εταίροι του έργου είναι:

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (επικεφαλής εταίρος)
 • Δήμος Devol (Αλβανίας)
 • Δήμος Νεστορίου
 • Δήμος Πρεσπών

Το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα INTERREG-IPA CBC Ελλάδα Αλβανία 2014-2020 (κωδικός ΟΠΣ 5042958) και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ nZECom

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή 31/3/2023 ΩΡΑ 12,00

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 31 Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Άλλαγή δικτύων ύδρευσης στον Δήμο Πρεσπών

Υπογραφή σύμβασης αλλαγής δικτύων ύδρευσης στο Δήμο Πρεσπών

 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 17/3/2023 Παρασκευή ώρα 10,00 πμ

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα, του Δήμου Πρεσπών, στις 107/03/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010):

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗ 4.1.5. ΤΟΥ ΠΑΑ (σχέδια βελτίωσης)

PDF 5      Ευρεία δημοσιοποίηση ΠΔΜ ΜΕΤΡΟΥ 4-1-5.pdf
 
 
 
PDF 5      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (1).pdf
 
 
 
 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 7/3/2023 Τρίτη ώρα 13,00 πμ

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα, του Δήμου Πρεσπών, στις 07/03/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010):

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω απαραιτήτων τεχνικών εργασιών κατασκευών, την Κυριακή 19/2/2023 κατά το διάστημα 11.30 έως 15.00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στις Τοπικές Κοινότητες Αγίου Γερμανού και Λαιμού Πρεσπών.

  2023.02.19 Προγραμματισμένη Διακοπή Ηλεκτροδότησης

 

 

 
 
 
 

Μείωση – ειδική τιμολόγηση τελών ύδρευσης – αποχέτευσης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου Πρεσπών.

Μείωση – ειδική τιμολόγηση τελών ύδρευσης – αποχέτευσης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου Πρεσπών.

Ο Δήμος μας, δύναται να προβεί, όπως κάθε χρόνο, στην μείωση των τελών ύδρευσης-αποχέτευσης (183/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ΑΔΑ: ΩΟΝ3ΩΞ8-2ΙΖ) των οικονομικά αδύναμων, ΑΜΕΑ και πολύτεκνων μόνιμων κατοίκων του Δήμου Πρεσπών που είτε είναι δημότες Πρεσπών είτε διαμένουν μονίμως στον Δήμο Πρεσπών για τουλάχιστον 3 χρόνια, με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/06). Η μείωση αφορά τα τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης για την κύρια κατοικία και θα γίνει με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 1. 1.Ειδική αίτηση με τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και των μελλών του νοικοκυριού. (αναζητήστε την ειδική αίτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, www.prespes.gr)
 2. 2.Εκκαθαριστικό του φόρου εισοδήματος για όλες τις φορολογικές δηλώσεις των μελλών του νοικοκυριού που περιλαμβάνονται στην αίτηση.
 3. 3.Πρόσφατο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ για όλα τα μέλη του νοικοκυριού που περιλαμβάνονται στην αίτηση.
 4. 4.Για κατοίκους με αναπηρία και πολύτεκνους τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.
 • Για κατοίκους με αναπηρία: απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας ΕΦΚΑ, στην οποία προσδιορίζεται η αναπηρία του υποψηφίου, καθώς και το ποσοστό της αναπηρίας του.
 • Για πολύτεκνους: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση οικογένειας με τέσσερα παιδιά. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις του νόμου 860/79, πιστοποιητικό της Ανώτατης   Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).
 1. 5.Δήλωση εισοδήματος Ε1 (σε περίπτωση μονίμων κατοίκων που δεν είναι δημότες του Δήμου Πρεσπών, δηλώσεις εισοδήματος (Ε1) της προηγούμενης τριετίας).

*** Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ και θα πρέπει να προσκομίζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πρεσπών μέσα σε ένα μήνα από την ανάρτηση ή παραλαβή της παρούσας.

Επίσης θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρχή του κάθε έτους επικαιροποιημένα, προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος της τήρησης της ιδιότητας με βάση την οποία υφίσταται η μείωση των τελών.

***Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα λαμβάνουν πρωτόκολλο και δεν θα διεκπεραιώνονται.

*** η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται βάσει του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/29-8-2019), Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Χρ. Πασχαλίδης

  

 

PDF 5   Ανακοίνωση

 

PDF 5       WORD1    Αίτηση 

 
 
 
 
TOP