Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

Στο Δήμο Πρεσπών λειτουργεί Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Λαιμό, στο ισόγειο του Δημαρχείου Πρεσπών. Στο ΚΕΠ ο πολίτης μπορεί να πληροφορηθεί για όλα τα ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης και να προωθήσει προς διεκπεραίωση υποθέσεις του που σχετίζονται με φορείς του Δημοσίου. Έτσι αποφεύγει χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και κυρίως περιορίζει τις μετακινήσεις του σε ένα μόνο σημείο.

Το ΚΕΠ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας. Στο ΚΕΠ απασχολούνται 1 μόνιμος υπάλληλος και 2 υπάλληλοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών διεκπεραιώνονται απλά ζητήματα όπως:

 • Παροχή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων
 • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
 • Χορήγηση παραβόλων, χαρτοσήμων και υπεύθυνων δηλώσεων
 • Θεώρηση γνήσιου υπογραφής
 • Επικύρωση φωτοαντίγραφου
 • Παράδοση ΦΕΚ

Το ΚΕΠ διεκπεραιώνει υποθέσεις που αφορούν σημαντικό αριθμό δημοσίων οργανισμών. Αναλυτικότερα:

Θέματα Υπουργείων:

 • Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
 • Εθνικής Άμυνας
 • Εξωτερικών
 • Οικονομικών
 • Μεταφορών και Επικοινωνιών
 • Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Υγείας και Πρόνοιας
 • Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Γεωργίας

Νομαρχιών:

 • Έκδοση, ανανέωση και αντικατάσταση διαβατηρίων
 • Ζητήματα μεταφορών και επικοινωνιών (χορήγηση ή επέκταση αδειών οδήγησης και αδειών κυκλοφορίας)
 • Έκδοση επαγγελματικών αδειών

Δήμων:

 • Έκδοση πιστοποιητικών γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχικές πράξεις κ.α.
 • Εγγραφή σε εκλογικούς καταλόγους, μεταφορά εκλογικών δικαιωμάτων
 • Εγγραφή σε δημοτολόγια, οικογενειακές μερίδες κ.α.

Ασφαλιστικά Ταμεία:

ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΠΟΤΕ, ΤΣΑΥ

 • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Κατάθεση αιτήσεων για υποβολή επιδομάτων
TOP