8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τετάρτη 26/6/2024 ώρα 11.30 πμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

Αριθ. Προσκλ.:   08 /2024

Λαιμός: Παρασκευή   21/06/2024

Αριθ. Πρωτ. : 3492

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ :  Τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. κ.

              1. Δημητρόπουλο Εμμανουήλ (Αντιδήμαρχο)                     7. Νόνα Παναγιώτη

              2. Μανούρη Κων/νο (Αντιδήμαρχο)                                  8. Τσίκου Βουτσινά Ιωάννα

              3. Μπαμπάκου Μαργαρίτα (Αντιδήμαρχο)                       9. Τσέπα Βασίλειο

              4. Κακαράντζα Νικόλαο (Αντιπρόεδρο Δ. Σ.)                10. Τράσια Έλλη

              5. Φωτίου Αντώνιο (Γραμματέα Δ. Σ.)                           11. Βλαχόπουλο Αναστάσιο

              6. Αγορόπουλο Βασίλειο                                                     12.Ντίσιο Χαράλαμπο    

                                                                                                                               

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να συμμετέχετε, στις 26-06-2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα  11:30΄ σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πρεσπών στην ΚΑΕ με το Δήμο Άργους Ορεστικού και Δήμου Νεστορίου και εξουσιοδότηση προς τον Δήμαρχο κ. Γεώργιος Στεργίου για την υπογραφή του Καταστατικού.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργίου Φώτιος

 
 
PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 
TOP