13η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Τετάρτη 10/4/2024 ώρα 11.30 πμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ                     Λαιμός  Τετάρτη 09/04/2024

Αρ. Πρωτ:  -   1517        –

Αρ. Προσκλ: - 13 –

ΠΡΟΣ

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ως πίνακα αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να συμμετάσχετε στη τηλεφωνική έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί,  στις 10-04-2024, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:30΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) :

1.      Εξειδίκευση πίστωσης και Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Γεώργιου Στεργίου στην στην Θεσσαλονίκη στις 11 Απριλίου του 2024, μετά από προγραμματισμένα ραντεβού στο Γραφείο του Πρωθυπουργού με θέμα συζήτησης “ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ. 

2.      Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πρεσπών στην συνδιοργάνωση ημερίδας με θέμα “Κλιματική Αλλαγή” που θα διεξαχθεί από τον Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο θεματικό κέντρο Πύλης Πρεσπών στις 20/04/2024 και εξειδίκευση σχετικών δαπανών.

          Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι η μετάβαση του δημάρχου στη Θεσσαλονίκη είναι έκτακτη και ίδιο και  η διοργάνωση της ΗΜΕΡΊΔΑΣ

  
 
 
PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

12η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Παρασκευή 5/4/2024 ώρα 11.00 πμ

  
 
 
PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Παρασκευή 23/2/2024 ώρα 11.00 πμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ                       Λαιμός  Πέμπτη  22/02/2024

Αρ. Πρωτ:  - 735 -

Αρ. Προσκλ: - 6–

ΠΡΟΣ

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ως πίνακα αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα, στις 23-02-2024, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) :

  1. Για ανάθεση  σε Δικηγόρο να  συντάξει  γνωμοδότηση σχετικά, με την δυνατότητα ή μη ανάκλησης απόφασης δημοτικής επιτροπής στο πλαίσιο του διαγωνισμού των διοικητικών συμβάσεων και με την δυνατότητα ή μη σε περίπτωση που διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας διαγωνισμού ανάθεσης διοικητικών συμβάσεων μπορεί η  αναθέτουσα αρχή (Δήμος),να ακυρώσει μερικώς την διαδικασία και να αποφασίσει την επανάληψη της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Γεώργιος Απ. Στεργίου

1. Δημητρόπουλος Εμμανουήλ

2. Μανούρης Κωνσταντίνος

3. Τσέπας Βασίλειος

4. Τράσια Έλλη

5. Μπαμπάκου  Μαργαρίτα

6. Τσίκου  - Ιωάννα Βουτσινά

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Πέμπτη 29/2/2024 ώρα 12.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

Αριθ. Προσκλ.:   01 /2024

Λαιμός: Δευτέρα   19/02/2024

Αριθ. Πρωτ. : 606

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Σύγκλισης Ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας δημοτικής αρχής

ΠΡΟΣ :  Τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. κ.

              1. Δημητρόπουλο Εμμανουήλ (Αντιδήμαρχο)           7. Νόνα Παναγιώτη

              2. Μανούρη Κων/νο (Αντιδήμαρχο)                  8. Τσίκου Βουτσινά Ιωάννα

              3. Μπαμπάκου Μαργαρίτα (Αντιδήμαρχο)               9. Τσέπα Βασίλειο

              4. Κακαράντζα Νικόλαο (Αντιπρόεδρο Δ. Σ.)         10. Τράσια Έλλη

              5. Φωτίου Αντώνιο (Γραμματέα Δ. Σ.)                      11. Βλαχόπουλο Αναστάσιο

              6. Αγορόπουλο Βασίλειο                                        12.Ντίσιο Χαράλαμπο

                                               

                                                                           

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Εγκυκλίου 98 Α.Π.: 8182/26.01.2024, το Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλείται υποχρεωτικά κάθε δύο (2) μήνες, σε  Ειδική Συνεδρίαση κατά την οποία η Δημοτική Αρχή λογοδοτεί για το έργο και τη δράση της.

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Πρεσπών, την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024  και ώρα 12:00 μ.μ., στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α του ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

Παρακαλώ, όπως θέσετε εγγράφως τα θέματά σας, έως και την 26η Φεβρουαρίου 2024, στη Γραμματεία του Πρωτοκόλλου του Δήμου Πρεσπών: προς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να εγγραφούν στον κατάλογο της Ημερήσιας Διάταξης.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας, μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

   Ο Πρόεδρος

                                                                               Γεωργίου Φώτιος

 
 
PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Δευτέρα 19/2/2024 ώρα 11.00 πμ

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ                                      Λαιμός  Πέμπτη  15/02/2024

Αρ. Πρωτ:  - 579 –

Αρ. Προσκλ: - 05–

ΠΡΟΣ

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ως πίνακα αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα, στις 19-02-2024, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) :

1.      Εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων που αφορούν το σε έργα  του αναπτυξιακού προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

2.      Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη  της πρόσθετης πράξης  δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του Δήμου Πρεσπών και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του επενδυτικού  έργου «Βελτίωση οδών πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Πρεσπών», ενταγμένου στο Πρόγραμμα στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

3.      Υποβολή πρότασης με τίτλο «CARED-Circular Agriculture for Rural Economic Development» και αντικείμενο «RSO2.6. Promoting the transition to a circular and resource efficient economy» στα πλαίσια της πρόσκλησης του προγράμματος Interreg Ελλάδα Βόρεια Μακεδονία.

4.      Υποβολή πρότασης με τίτλο « TRACIP: Transboundary Resilience and Assistance for Civil Protection» και αντικείμενο « RSO2.7. Enhancing protection and preservation of nature, biodiversity and green infrastructure, including in urban areas, and reducing all forms of pollution» στα πλαίσια της πρόσκλησης του προγράμματος Interreg Ελλάδα Βόρεια Μακεδονία.

5.      Υποβολή πρότασης με τίτλο « SPRING: Supporting Participatory approaches for Resilient and Inclusive Transboundary water management with local communities» και αντικείμενο « RS07: Enhancing protection and preservation of nature, biodiversity and green infrastructure, including in urban areas and reducing all forms of pollution» στα πλαίσια της πρόσκλησης του προγράμματος Interreg Ελλάδα Βόρεια Μακεδονία.

6.      Υποβολή πρότασης με τίτλο «i-Care: Healthcare open and inclusive for all» και αντικείμενο « RSO4.5. Ensuring equal access to health care and fostering resilience of health systems, including primary care, and promoting the transition from institutional to family- and community-based care» στα πλαίσια της πρόσκλησης του προγράμματος Interreg Ελλάδα Βόρεια Μακεδονία.

7.      Υποβολή πρότασης με τίτλο «PEARL: Prespa's Ecological Approach to Regenerative Lakeside Transboundary Tourism» και αντικείμενο «RSO4.6. Enhancing the role of culture and sustainable tourism in economic development, social inclusion and social innovation» στα πλαίσια της πρόσκλησης του προγράμματος Interreg Ελλάδα Βόρεια Μακεδονία.

8.      Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος «Pathways2Resilience (P2R)» με τίτλο έργου: Prespes Climate Change Resilience Plan.

9.      Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος « Climaax » με τίτλο έργου: Climate Risk Assessment in Prespes.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Γεώργιος Αποστ. Στεργίου

1. Δημητρόπουλος Εμμανουήλ

2. Μανούρης Κωνσταντίνος

3. Τσέπας Βασίλειος

4. Τράσια Έλλη

 
 
  
 
 
PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Πέμπτη 15/2/2024 ώρα 10.00 πμ

ΠΡΟΣ

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ως πίνακα αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα, στις 15-02-2024, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) :

1.      Ανάκληση της υπ΄ αριθμό  03/2024 απόφαση της δημοτικής επιτροπής .

2.      Την  Έγκριση  του 1ου πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς για τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών  για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πρεσπών και των σχολικών επιτροπών Α' βαθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης περιόδου 2024-2025  ».

 Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στην αναγκαιότητα άμεσης λήψης απόφασης για την α) Την άμεση ολοκλήρωση της διεξαγωγής του ηλεκτρονικού  ανοικτού διαγωνισμού : «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών  για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πρεσπών και των σχολικών επιτροπών Α' βαθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης περιόδου 2024-2025  και την υπογραφή σύμβασης για την άμεση κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πρεσπών και τον σχολικών επιτροπών  .

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Γεώργιος Απ. Στεργίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Δημητρόπουλος Εμμανουήλ

2. Μανούρης Κωνσταντίνος

3. Τσέπας Βασίλειος

4. Τράσια Έλλη

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή 16/2/2024 ΩΡΑ 12,00

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 16 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Τετάρτη 31/1/2024 ώρα 10.00 πμ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής
Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα, στις 31-01-2024, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 10:00΄
για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας

διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) :

1. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Γεώργιου Στεργίου στο Ρέσεν Δημοκρατία της Βόρειας
Μακεδονίας στις 05.02.2024, ημέρα Δευτέρα, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Ρέσεν και
έγκριση κίνησης μεταφορικού μέσου.

2. Έγκριση τροποποίησης των όρων της 10/2023 διακήρυξης του διαγωνισμού με ΕΣΗΔΗΣ
285322, αρχικού προ/σμού 1.000.000,00 € και μετάθεσης χρόνου υποβολής προσφορών. Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στην αναγκαιότητα άμεσης λήψης απόφασης λόγω
προθεσμιών α)έγκρισης μετακίνησης σε χώρα εξωτερικού και β) απάντηση επι των ερωτημάτων
του διαγωνισμού της 10/2023 διακήρυξης. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
Γεώργιος Απ. Στεργίου.

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δευτέρα 22/1/2024 ΩΡΑ 12,00

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 22 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή 22/12/2023 ΩΡΑ 11,00 πμ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 22 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 
TOP