ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2020 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (INTEREG NET-METERING)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με τις διατάξεις των άρθρων 313 και 327 του Ν.4412/2016, για την παροχή με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση Λαμπτήρων και φωτιστικών της πράξης NET-METERING» ΠΑΚΕΤΟ 2ο: «Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτιστικών» συνολικού προϋπολογισμού 59.975,08 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και διάρκειας υλοποίησης ΕΝΟΣ (1) μήνα. ..........................................

 

PDF2  Διαβάστε τη Διακήρυξη 4/2020

 

PDF2  Διαβάστε τη Περίληψη Διακήρυξης 4/2020

 

PDF2  Διαβάστε τη Μελέτη (Τεχνική Έκθεση - Περιγραφή)

 

WORD1  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

TOP