ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Intereg IPA-CBC της πράξης GREENPOINT-MOB

Ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας: «Υπηρεσία παρουσίασης και επίδειξης της πράξης GREENPOINT-MOB», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Development of a mobile Green Point at the cross-border region and promotion of prevention and recycling – GREENPOINT-MOB», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IPA CBC Programme “GREECE – ALBANIA 2014-2020” (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή), Παραδοτέο D5.2.1.

PDF2    Διαβάστε την Ανάθεση 


Ανάθεση εκτέλεσης της υλοποίησης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ GREENPOINT-MOB», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Development of a mobile Green Point at the cross-border region and promotion of prevention and recycling – GREENPOINT-MOB»,  το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IPA CBC Programme “GREECE – ALBANIA 2014-2020” (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή), Παραδοτέο D4.2.2.

PDF2    Διαβάστε την Ανάθεση

Ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας: «Υπηρεσίες Διαχείρισης –Δημοσιότητας-Διαφήμισης της πράξης GREENPOINT-MOB», (Υπηρεσίες διαχείρισης “Project manager”, Οικονομικής διαχείρισης “Financial manager” και Υπεύθυνου επικοινωνίας και δημοσιότητας “Communication manager) της πράξης GREENPOINT-MOB» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Development of a mobile Green Point at the cross-border region and promotion of prevention and recycling – GREENPOINT-MOB», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IPA CBC Programme “GREECE – ALBANIA 2014-2020” (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή), Παραδοτέα D1.2.2, D.2.2.2 και D2.2.3

.PDF2    Διαβάστε την Ανάθεση
 
TOP