10/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια με τίτλο: "Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Πρεσπών"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

10/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

για την προμήθεια με τίτλο:  

 "Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων  Δήμου Πρεσπών"

προϋπολογισμού 995.039,48 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%)

 

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2023

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2023

PDF 5            Απόφαση 126/2023 Ο.Ε. έγκριση όρων και επιτροπή

PDF 5            Μελέτη 1/2023 

PDF 5            ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

WORD1      Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

 

6/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ με τίτλο: "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος Τηλελέγχου - Τηλεχειρισμού και εξασφάλισης επάρκειας του δικτύου ύδρευσης Δήμου Πρεσπών"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

6/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

για την προμήθεια με τίτλο:

"Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος Τηλελέγχου - Τηλεχειρισμού

και εξασφάλισης επάρκειας

του δικτύου ύδρευσης Δήμου Πρεσπών"

  προϋπολογισμού 1.469.850,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

 

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2023

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2023

PDF 5            Απόφαση 127/2023 Ο.Ε. έγκριση όρων και επιτροπή

PDF 5            Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

PDF 5            Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

PDF 5            Τεχνικές Προδιαγραφές

PDF 5            Τεχνική Περιγραφή

PDF 5            ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

PDF 5            Προϋπολογισμός Μελέτης

PDF 5            Τιμολόγιο Μελέτης

WORD1      Προϋπολογισμός Προσφοράς

WORD1      Τιμολόγιο Προσφοράς

13/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β' ΒΆΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024-2025

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β' ΒΆΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024-2025» για τις ανάγκες του Δήμου Πρεσπών και των Νομικών προσώπων του με εκτιμώμενη αξία 258.057,99€ (διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες πενήντα επτά ευρώ και ενενήντα ενεά λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 208.111,28€, ΦΠΑ 24% 49.946,71€ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τα υγρά καύσιμα, χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά). 

 

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2023

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2023

PDF 5            Απόφαση 146/2023 Ο.Ε. έγκριση όρων και επιτροπή

PDF 5            Μελέτη 119/2023 

PDF 5            ΕΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

PDF 5            ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

 

WORD1      ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ

WORD1      ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ

WORD1      ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ

WORD1      ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ

WORD1      ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ

WORD1      ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ

WORD1      ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ

WORD1      ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτ Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

PDF 5            ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΗΣΗ

WORD1      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

WORD1      ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 

Green Orange Modern Business Conference Poster (2)

11/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια με τίτλο: «Αναβάθμιση υφιστάμενων αντλιοστασίων πόσιμου νερού Δήμου Πρεσπών»

11/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για την προμήθεια με τίτλο:
«Αναβάθμιση υφιστάμενων αντλιοστασίων πόσιμου νερού Δήμου Πρεσπών»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια «Αναβάθμιση υφιστάμενων αντλιοστασίων πόσιμου νερού Δήμου Πρεσπών» (CPV: 43136000-5 (Εξοπλισμός γεώτρησης βάθους), 31211100-9 (Ηλεκτρικοί πίνακες), 43327000-1 (Προκατασκευασμένος εξοπλισμός), 45262422-5 (Εργασίες υποβρύχιων γεωτρήσεων), 44313100-8 (Δικτυωτό σύρμα περίφραξης)), για τις ανάγκες του Δήμου Πρεσπών και η οποία χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων σαράντα οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (348.514,40€) με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό θα πρέπει , επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των προδιαγραφών-ειδών της 39/2021 τεχνικής μελέτης. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων προδιαγραφών-ειδών της 39/2021 τεχνικής μελέτης επιφέρει αυτόματα την απόρριψη ολόκληρης της προσφοράς. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 04- 09-2023 και ώρα : 2:00 μ.μ.
Καταληκτική Ημερομ. υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 20-09-2023 και ώρα : 2:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 27-09-2023 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

 

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11/2023

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2023

PDF 5            Απόφαση 86/2023 Ο.Ε. έγκριση όρων και επιτροπή

PDF 5            Μελέτη 39/2021 

PDF 5            ΕΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

PDF 5            ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

PDF 5            ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

PDF 5            Ενημέρωση ΟΦ για ζητήματα Ορθής Υποβολής Προσφοράς

WORD1      ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ   ΤΗΣ ΣΟΧ1/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

 

PDF 5            ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 1 - 2023

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ   ΤΗΣ ΣΟΧ1/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

 

PDF 5            ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 1 - 2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2023

για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

 

PDF 5            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 - 2023

PDF 5            Παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης

WORD1         Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 04/2023 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια με τίτλο: «Αισθητική & Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου ΠΡΕΣΠΩΝ με την εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

για την προμήθεια με τίτλο:

 «Αισθητική & Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου ΠΡΕΣΠΩΝ

με την εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

04/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2023

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2023

PDF 5            Απόφαση 24/2023 Ο.Ε. έγκριση όρων και επιτροπή

PDF 5            Μελέτη 26/2020 

PDF 5            ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09/2023 Ο Δήμος Πρεσπών προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΣΠΩΝ» με προϋπολογισμό 757.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%).

Ο Δήμος Πρεσπών προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΣΠΩΝ»

 

με προϋπολογισμό 757.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%).

 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Το έργο υπόκειται στις
προβλεπόμενες κρατήσεις.

 

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9/2023

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9/2023

PDF 5            Απόφαση 4/2023 Ο.Ε. έγκριση όρων και επιτροπή

PDF 5            Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής 

PDF 5            Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών

PDF 5            Τεύχος Προϋπολογισμού / Μελέτης

PDF 5            Τεύχος Τιμολογίου

PDF 5            Τεύχος Αναλυτικών Προμετρήσεων

PDF 5           Τεύχος Προγράμματος - Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής Έργων

PDF 5            Τεύχος ΦΑΥ -ΣΑΥ

PDF 5            Έγκριση ΠΠΔ Αγροτική Οδοποιοία

PDF 5            Αγροτική Οδοποιοία

PDF 5            Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης

ZIP1            Σχέδια (κατεβαίνουν σε zip αρχείο) 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08/2023 Ο Δήμος Πρεσπών, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»
Ο Δικαιούχος Δήμος Πρεσπών, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΡΕΣΠΩΝ»(CPV:45233120-6), Κωδικός ΝUTS: EL533 με προϋπολογισμό 387.096,78 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%),
και Φ.Π.Α. 92.903,23 €.

 

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8/2023

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2023

PDF 5            Απόφαση 60/2023 Ο.Ε. έγκριση όρων και επιτροπή

PDF 5            Υπαγωγή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 

PDF 5            ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

PDF 5            ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

PDF 5            ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

PDF 5            ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ZIP1          ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την υλοποίηση της υπηρεσίας (υποέργο 1: Κατάρτιση-Πιστοποίηση-Συμβουλευτική) «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ

Ο Δήμος Πρεσπών προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ κάτω των ορίων μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της υπηρεσίας (υποέργο 1: Κατάρτιση-Πιστοποίηση-Συμβουλευτική) «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ - Δήμου Πρεσπών»

 

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2023

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2023

PDF 5            Απόφαση 58/2023 Ο.Ε. έγκριση όρων και επιτροπή

PDF 5            Μελέτη 25/2023

PDF 5           (ΕΕΕΣ) / (ΤΕΥΔ)

Προκηρύχτηκε ο Ανοικτός Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων με τίτλο : «Αναβάθμιση υφιστάμενων αντλιοστασίων πόσιμου νερού Δήμου Πρεσπών», με ποσό 348.514,40 € με ΦΠΑ και χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Προκηρύχτηκε ο

Ανοικτός Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων με τίτλο : «Αναβάθμιση υφιστάμενων αντλιοστασίων πόσιμου νερού Δήμου Πρεσπών», με  ποσό  348.514,40 € με ΦΠΑ και χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

 

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5/2023

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2023

PDF 5            Απόφαση 4/2023 Ο.Ε. έγκριση όρων και επιτροπή

PDF 5            Μελέτη

PDF 5           (ΕΕΕΣ) / (ΤΕΥΔ)

 WORD1          Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

XML          espd-request-v2.xml

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2023 Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Μικρολίμνης – Καρυών Δήμου Πρεσπών»

Ο Δήμαρχος Πρεσπών

Διακηρύσσει

ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:

«Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Μικρολίμνης – Καρυών Δήμου Πρεσπών»

Εκτιμώμενης αξίας 515.282,99 Ευρώ

(Τα τιμολόγια του Αναδόχου δεν βαρύνονται με ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 39α του Ν. 2859/2000 (κώδικας ΦΠΑ))

CPV: 45252127-4 (Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων)

 

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2023

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2023

PDF 5            Απόφαση 25/2023 Ο.Ε. έγκριση όρων και επιτροπή

PDF 5            Τεχνική Περιγραφή 

PDF 5            Τεχνικές Προδιαγραφές

PDF 5            Προϋπολογισμός

PDF 5            Τιμολόγιο Μελέτης

PDF 5            Απολογιστικά ΑΕΚΚ

PDF 5            Μεταφορές

PDF 5            Συνοπτική Προμέτρηση

PDF 5            ΣΑΥ 

PDF 5            ΕΣΥ Ν 4782-2021 λύματα

PDF 5            ΦΑΥ

PDF 5            ΕΕΕΣ - ΤΕΥΔ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2023 Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια διαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια διαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού», με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη 69/2022 προμήθειας.

Η προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 120.967,74 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και 150.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).

 

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2023

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2023

PDF 5            ΑΡ.ΑΠ.21-2023 Ο.Ε._όροι διαγωνισμού

PDF 5            Μελέτη Φορτηγού 

PDF 5            ΕΕΕΣ - ΤΕΥΔ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2022 Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Βελτίωση και εξοπλισμός Πατουλιδείου Αθλητικού Κέντρου Δήμου Πρεσπών Β΄ Φάση»

Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο: «Βελτίωση και εξοπλισμός Πατουλιδείου Αθλητικού Κέντρου Δήμου Πρεσπών Β΄ Φάση» για τις ανάγκες του Δήμου Πρεσπών και η οποία χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και βαρύνει τον Κ.Α. 64.7336.03 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Πρεσπών - ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010) συνολικού προϋπολογισμού εκατό πέντε χιλιάδων ευρώ (105.000,00€) με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 

 

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2022

 

PDF 5            Απόφαση Ο.Ε. 142-2022 έγκριση όρων και επιτροπή

 

PDF 5            Μελέτη

 

PDF 5            ΕΕΕΣ - ΤΕΥΔ

 

«Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»»

«Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»»

 

PDF 5       Διαβάστε την απόφαση Μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών

 

 

Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα της Δημοπρασίας

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΑΡΘΡΟΥ 22 Ν.4412/16) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»

 

1.  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2.  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3.  ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ

4.  ΤΕΥΔ

 


Δημοσίευση μελέτης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»

 

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 70 παρ.4 του Ν.4412/2016, ο Δήμος ΠΡΕΣΠΩΝ δημοσιοποιεί την τεχνική έκθεση και τον προϋπολογισμό του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ», προϋπολογισμού  3.467.741,93  € (χωρίς ΦΠΑ-μη επιλέξιμος).

Το έργο χρηματοδοτείται από το : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας 6: «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» Κωδικό ΟΠΣ 5107695.

Δείτε αναλυτικότερα:

 

 

 1.   ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

 2.   ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 3.   ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

 4.   ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

 5.   ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

 6.   ΤΕΥΧΟΣ Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ.

 7.   ΤΕΥΧΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 8.   ΕΣΥ Ν 4782-2021 ύδρευση

 


ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΕ ZIP ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ.

Ακολούθως Αποσυμπιέστε τα για να μπορέσετε να τα διαβάσετε. 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΑΡΘΡΟΥ 22 Ν.4412/16) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΑΡΘΡΟΥ 22 Ν.4412/16) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»

 

1.  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2.  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3.  ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ

4.  ΤΕΥΔ

 


Δημοσίευση μελέτης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»

 

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 70 παρ.4 του Ν.4412/2016, ο Δήμος ΠΡΕΣΠΩΝ δημοσιοποιεί την τεχνική έκθεση και τον προϋπολογισμό του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ», προϋπολογισμού  3.467.741,93  € (χωρίς ΦΠΑ-μη επιλέξιμος).

Το έργο χρηματοδοτείται από το : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας 6: «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» Κωδικό ΟΠΣ 5107695.

Δείτε αναλυτικότερα:

 

 

 1.   ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

 2.   ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 3.   ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

 4.   ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

 5.   ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

 6.   ΤΕΥΧΟΣ Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ.

 7.   ΤΕΥΧΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 8.   ΕΣΥ Ν 4782-2021 ύδρευση

 


ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΕ ZIP ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ.

Ακολούθως Αποσυμπιέστε τα για να μπορέσετε να τα διαβάσετε. 

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ, (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ, (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ», με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη προμήθειας.

Η προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 87.096,77 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και 108.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).

 

 

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2022

 

PDF 5            Απόφαση Ο.Ε. 54-2022 έγκριση όρων και επιτροπή

 

PDF 5            Μελέτη

 

PDF 5            ΕΕΕΣ - ΤΕΥΔ

 

Δημοσίευση μελέτης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»

Δημοσίευση μελέτης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»

 

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 70 παρ.4 του Ν.4412/2016, ο Δήμος ΠΡΕΣΠΩΝ δημοσιοποιεί την τεχνική έκθεση και τον προϋπολογισμό του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ», προϋπολογισμού  3.467.741,93  € (χωρίς ΦΠΑ-μη επιλέξιμος).

Το έργο χρηματοδοτείται από το : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας 6: «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» Κωδικό ΟΠΣ 5107695.

Δείτε αναλυτικότερα:

 

 

 1.   ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

 2.   ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 3.   ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

 4.   ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

 5.   ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

 6.   ΤΕΥΧΟΣ Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ.

 7.   ΤΕΥΧΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 8.   ΕΣΥ Ν 4782-2021 ύδρευση

 


ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΕ ZIP ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ.

Ακολούθως Αποσυμπιέστε τα για να μπορέσετε να τα διαβάσετε. 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια με τίτλο: "Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος (4x4) βιοαποδομήσιμων τύπου πρέσας χωρητικότητας 8m3"

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2022

 

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2022

 

PDF 5            Απόφαση ΑΡ.ΑΠ.11-2022 Ο.Ε. έγκριση όρων και επιτροπής

 

PDF 5            Μελέτη

 

PDF 5            ΕΕΕΣ - ΤΕΥΔ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2022. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια με τίτλο: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ, ΤΗΣ ......

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2022. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια με τίτλο: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β' ΒΆΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ » 

 

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5/2022

 

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2022

 

PDF 5            Απόφαση ΑΡ.ΑΠ.52-2022 Ο.Ε. έγκριση όρων και επιτροπής διαγωνισμού καυσίμων 5-2022

 

PDF 5            Μελέτη

 

PDF 5            ΕΕΕΣ - ΤΕΥΔ

 

WORD1         Οικονομική Προσφορά

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2021. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια διαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού 4Χ4 με εξοπλισμό»

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12/2021

 

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2021

 

PDF 5            Απόφαση 194-2021 Ο.Ε._Οροι διακηρυξης 12-2021

 

PDF 5            Μελέτη

 

PDF 5            ΕΕΕΣ - ΤΕΥΔ

 

WORD1         Οικονομική Προσφορά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

 

 1.   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 2.   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

 3.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 4.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 5.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 6.   Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ.

 7.   ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

 8.   ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

 9.   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

10.  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

11.   ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

12.   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ ΜΕ ΕΤΕΠ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

13.   ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

14.   ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ

15.   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

16.   ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η-Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

17.  ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΗΣ  

18   ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ CONTROL ROOM

19.  ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

20.  ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

21.  ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

22.  ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

23.  ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

24.  ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

24.  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

 

ΣΧΕΔΙΑ

 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52

 


ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΕ ZIP ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

PDF 5            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2021

 

PDF 5            Παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης

 

WORD1         Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2021. Ο ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια «Προμήθεια και και μεταφορά θραυστού υλικού λατομείου»

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8/2021

 

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2021

 

PDF 5            Απόφαση: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής της προμήθειας

 

PDF 5            ΜΕΛΕΤΗ

 

WORD1         ΤΕΥΔ 

 

 WORD1         ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2021. Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών.

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2021 

 

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2021

 

PDF 5            Απόφαση: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής της προμήθειας

 

PDF 5            ΜΕΛΕΤΗ

 

WORD1         ΤΕΥΔ 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & λιπαντικών» έτους 2021

PDF 5            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2021

 

PDF 5            ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2021

 

PDF 5            ΜΕΛΕΤΗ

 

WORD1         ΤΕΥΔ 

 

WORD1         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

TOP